Privacy Statement

Privacy Statement

1. Waarom deze Privacy Statement?

Flipper’s Music hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacy Statement naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Met deze Privacy Statement wil Flipper’s Music de gebruiker van Onze website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en de rechten van de gebruiker. Door gebruik te maken van Onze website verklaart de Bezoeker zijn stilzwijgende toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons Privacy-beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in de Privacy Statement. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

 

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.flippersmusic.be is een initiatief van:

FLIPPER’S MUSIC (hierna: Flipper’s Music)

Filip Turtelboom (zaakvoerder)

Eikboslaan 9

9550 HERZELE

BE 0737.317.685

Emailadres: info@flippersmusic.be

Telefoon: +32 475 58 88 52

Doel van de verwerking?

Flipper’s Music verzamelt jouw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere Gebruiker van onze website en webshop een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de website en online ordermethode.

Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

 • De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn Gebruikersprofiel waarmee men aankopen kan stellen op onze webshop.
 • Het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van Gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Bij een bezoek aan de website van Flipper’s Music worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van Onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Flipper’s Music bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Flipper’s Music en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Flipper’s Music zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Flipper’s Music. We kunnen u dan ook gerust stellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Flipper’s Music heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

 

3. Wij gebruiken ook cookies!

Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekstbestand die naar uw browser wordt gestuurd tijdens uw bezoek aan onze website. Dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen om technische keuzes te herinneren, zoals bijvoorbeeld een taalkeuze, teneinde u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als je de website van Flipper’s Music wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Dit kan via volgende manieren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari

 • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.
 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
 • Bevestig de transactie en wacht op de bevestiging dat alle cookies zijn verwijderd.

Of raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

4. Rechten van de gebruiker?

Iedere Gebruiker kan er van uitgaan dat Flipper’s Music zijn persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden.  Flipper’s Music garandeert dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is. In ieder geval berust de Gebruiker op volgende rechten;

 • Iedere Gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat slechts indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet. De Gebruiker kan zich ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.
 • Iedere Gebruiker die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
 • Flipper’s Music engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden. Aangezien het onmogelijk is om continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan jou als Gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te maken binnen jouw Gebruikersregistratie.

Het is aan de Gebruiker om zijn rechten te benutten indien dit gewenst wordt. De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Flipper’s Music, per post of per e-mail via info@flippersmusic.be . Gelieve steeds een bewijs van identiteit, zoals een kopie van de identiteitskaart, te verschaffen. Flipper’s Music verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.